Peranan Keusahawanan Sosial


Keusahawanan Sosial (Social Entrepreneurship) akhir-akhir ini menjadi semakin popular terutama selepas salah seorang tokohnya Dr. Muhammad Yunus, pengasas Grameen Bank di Bangladesh dianugerahi Nobel untuk perdamaian tahun 2006. Namun di Malaysia sendiri kegiatan ini masih belum mendapat perhatian yang menyeluruh daripada kerajaan dan para tokoh masyarakat kerana belum ada kejayaan yang menonjol secara nasional.

Sesungguhnya Social Entrepreneurship sudah dikenali ratusan tahun yang terdahulu antara lain oleh Florence Nightingale (pengasas sekolah jururawat pertama) dan Robert Owen (pengasas koperasi).  Apakah Social Entrepreneurship sendiri berkembang sejak tahun 1980-an yang dimulakan oleh para tokoh-tokoh seperti Rosabeth Moss Kanter, Bill Drayton, Charles Leadbeater dan Profesor Daniel Bell daripada Universiti Harvard yang berjaya dalam kegiatan Social Entrepreneurship kerana sejak tahun 1980 berjaya membentuk 60 pertubuhan yang tersebar diseluruh dunia.

Apakah sederhana daripada Social Entrepreneur adalah seseorang yang memahami permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial (social change), terutamanya meliputi bidang kesejahteraan (welfare), pendidikan dan kesihatan (healthcare).  Jika business entrepreneurs mengukur keberkesanan prestasi kewangan (keuntungan ataupun pendapatan) maka social entrepreneur kejayaannya diukur dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Bagi mendisiplinkan ilmu ekonomi perkataan entrepreneur merupakan darah daging sejak semester pertama sudah diperkenalkan dengan  tokoh-tokohnya antara lain Richard Cantillon (1755), JB Say (1803) dan J. Schumpeter (1934).  Cantillon menyatakan entrepreneur sebagai seseorang yang menguruskan syarikat atau usaha berdasarkan keupayaan dalam  menghadapi risiko yang berkaitan (a person who undertakes and operates a new enterprise or venture and assumes some accountability for inherent risks);

JBSay memberikan pengertian entrepreneur sebagai seseorang yang mampu meningkatkan nilai sumber ekonomi ke tahap yang lebih tinggi, baik produktiviti  mahupun nilainya (a person who creates value by shifting economic resources out of an area of lower and into an area of higher productivity and greater yield), sedangkan Schumpeter mentakrifkan "unternehmer" atau entrepreneur sebagai an innovative force for economic progress, important in the process of creative destruction and therefore as a change agent.

Dari berbagai pengertian tersebut maka Social Entrepreneur sesungguhnya adalah agen perubahan (change agent) yang mampu untuk :

•Melaksanakan cita-cita mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial

•Mencari peluang untuk melakukan perubahan

•Sentiasa melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, pembelajaranyang terus menerus

•Bertindak tanpa menghiraukan hambatan atau keterbatasanyang dihadapinya

•Memiliki akauntabiliti dalam mempertanggungjawabkan keputusan yang dicapainya, kepada masyarakat

Yang menggembirakan bahawa akhir-akhir ini adalah terjadinya pergeseran social entrepreneurship yang mula dianggap merupakan kegiatan "non-profit" (antara lain melalui kegiatan amal) menjadi kegiatan yang berorientasikan perniagaan  (entrepreneurial private-sector business activities).  Keberhasilan lagenda dari Grameen Bank dan Grameen Phone di Bangladesh adalah salah satu contoh berlakunya pergeseran orientasi dalam menjalankan program social entrepereneurship. Hal ini menjadi daya tarik bagi dunia perniagaan untuk turut serta dalam kegiatan social entrepreneurship, kerana ternyata dapat menghasilkan keuntungan kewangan.
/>

1 comments:

worldpure(dot)com said...

testing to comment please...

Post a Comment

Terima kasih kerana memberi pendapat yang bernas tentang tajuk perbincangan di blog saya.